Image

GoGeo Sašo Štular s.p.

V našem geodetskem podjetju opravljamo celovite geodetske storitve na področju inženirske geodezije (geodetski načrt, zakoličba,…) in zemljiškega katastra (ureditev meje, parcelacija, komasacija, vris objekta, etažni načrt,…) na področju celotne Slovenije.

Odlikujejo nas dolgoletne in bogate izkušnje s področja geodezije. S kontinuiranim izobraževanjem, spremljanjem tehnologije, uporabo sodobne programske opreme in vrhunskega inštrumentarija, vam želimo zagotoviti kakovostno, hitro in cenovno ugodno rešitev vašega problema.

Reference

Občine (Šenčur, Tržič, Bled,…), Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za Infrastrukturo, Elektro Gorenjska in še mnogi geodetski projekti…

Image

Ureditev meje

Pri postopku ureditve meje geodet določi potek meje parcele tako, da se meja v naravi uskladi s podatki zemljiškega katastra. Postopek ureditve mej se izvede na zahtevo lastnika in poteka v treh fazah:

  • • Priprava na mejno obravnavo, s katero se določi predlog meje na podlagi zadnje vpisanih podatkov o parceli in predhodnih meritev.
  • • Mejna obravnava, s katero geodet lastnikom parcele ter mejašem poda predlog meje, ki naj se kot urejena evidentira v zemljiški kataster.
  • • Izdelava elaborata, ki je podlaga za uvedbo in izvedbo postopka evidentiranja urejene meje v zemljiškem katastru oziroma pri GURS.

Ureditev meje se lahko opravi za celoten obod parcele ali zgolj za posamezni del meje.

Image

Parcelacija

Parcelacija predstavlja združitev parcel, kjer iz dveh ali več parcel z enakim lastništvom nastane ena parcela oziroma delitev parcele, kjer iz ene parcele nastane več parcel. Parcelacijo se lahko opravi le ob strinjanju vseh solastnikov parcele.

V kolikor meja novonastale parcele še ni urejena, se istočasno izvede tudi postopek ureditve meje za tisti del meje, ki se ga novonastale parcele dotikajo.

Image

Določitev zemljišča pod stavbo (Vris objekta)

»Vris objekta« oziroma evidentiranje zemljišča pod stavbo se uporablja pri obstoječih nevrisanih objektih in novozgrajenih objektih za vris v zemljiški kataster. Objekt se evidentira s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, s površino zemljišča pod stavbo in identifikacijsko oznako stavbe.

Poleg vrisa objekta v zemljiški kataster se istočasno izdela tudi elaborat vpisa stavbe v kataster stavb. Geodet izdela dva ločena elaborata , ki se medsebojno dopolnjujeta.

Evidentiranje zemljišča pod stavbo je smiselno uporabljati tudi za izbris objekta iz zemljiškega katastra.

Image

Vpis stavbe v kataster stavb - Etažni načrt

Etažni načrt oziroma vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb je postopek določitve velikosti stavbe ter razporeditev oziroma delitev posameznih prostorov na dele stavbe. Geodet izmeri notranje prostore, da določi bruto tlorisno površino in uporabno površino stavbe.

Etažni načrt se uporablja pri enostanovanjskih objektih in večstanovanjskih objektih z različnim lastništvom posameznih delov. V primeru večstanovanjske stavbe, mora geodet pri izmeri prostorov ugotoviti površine (deleže) posameznih delov stavbe. Stavba tako pridobi identifikacijsko številko, prav tako pa se identifikacijske številke dodelijo tudi vsem delom stavbe.

Poleg samega vpisa stavbe se lahko na željo naročnika izdela tudi detajlni načrt stavbe z razporeditvijo, velikostjo ter merami posameznih prostorov.

Image

Geodetski načrt

Geodetski načrt je topografski prikaz zemljišča. Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta, ter se izdeluje kot priloga za projektiranje.

Glede na namen projekta obstaja več vrst geodetskih načrtov.

Geodetski načrt obstoječega stanja terena se uporablja kot podloga projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma kot podloga idejnega načrta.

Geodetski načrt novega stanja terena se uporablja v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja oziroma kot podloga v projektu izvedenih del.

Image

Zakoličenje objektov

Zakoličba je prenos elementov projekta v naravo. Količenim točkam na terenu določimo lego in višino, v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pri zakoličbi stanovanjskih objektov se zakoličijo zunanje mere objekta, katere se prenesejo na gradbene profile. Po končani zakoličbi se izdela zakoličbeni zapisnik s podanimi elementi zakoličbe.

Pri zakoličbah linijskih objektov se zakoličijo vse karakteristične točke objekta, kot so točke lomov, prehodov elementov, profilov,...